Regeling

MEDEDELING GEGEVENSVERWERKING

Deze pagina beschrijft hoe de site wordt beheerd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers die de site raadplegen. Dit document is opgesteld naar het voorbeeld van het vergelijkbare document op de site van de Garante della Privacy op 16/08/2006 en is gewijzigd en aangevuld op basis van specifieke behoeften. Deze informatie wordt ook verstrekt in overeenstemming met deArtikel 13 van wetsdecreet nr. 196/2003 - Wetboek Bescherming Persoonsgegevens. aan degenen die gebruik maken van de webdiensten van Turri e Boari snc p.iva: 00654240233 Via Nassar, 40 SS12 Brennero 37026 Settimo di Pescantina (VR), bereikbaar via telematica vanaf het adres https://www.wingamm.com, die overeenkomt met de startpagina van een site van het bedrijf Turri e Boari Snc. De informatie wordt alleen verstrekt voor de site van https://www.wingamm.com en niet ook voor andere websites die door de gebruiker via links kunnen worden geraadpleegd. De informatie is ook gebaseerd op Aanbeveling nr. 2/2001, die de Europese autoriteiten voor de bescherming van persoonsgegevens, in het kader van de bij artikel 29 van Richtlijn nr. 95/46/EG opgerichte groep bijeen, op 17 mei 2001 hebben goedgekeurd om bepaalde minimumeisen voor het online verzamelen van persoonsgegevens vast te stellen, en met name de methoden, het tijdstip en de aard van de informatie die de voor de verwerking verantwoordelijken aan gebruikers moeten verstrekken wanneer zij verbinding maken met webpagina's, ongeacht het doel van de verbinding.

De 'Gegevensbeheerder Na raadpleging van deze site kunnen gegevens over geïdentificeerde of identificeerbare personen worden verwerkt. De "eigenaar" van de verwerking is: Turri e Boari snc p.iva: 00654240233 Via Nassar, 40 SS12 Brennero 37026 Settimo di Pescantina (VR).

Plaats van gegevensverwerking De verwerkingen in verband met de webdiensten van deze site vinden plaats in de bovengenoemde lokalen van Turri e Boari Snc en worden uitsluitend uitgevoerd door technisch personeel van het bureau dat belast is met de verwerking, of door eventueel intern personeel dat belast is met incidentele onderhoudswerkzaamheden. Er worden geen gegevens van de webdienst meegedeeld of verspreid, behalve voor handelingen die strikt verband houden met het onderwerp van het verzoek van de gebruiker. De persoonlijke gegevens die worden verstrekt door gebruikers die vragen om toezending van informatiemateriaal (contracten, commerciële fiches, informatie in het algemeen, cd-roms, nieuwsbrieven, antwoorden op vragen, enz.) worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde dienst of levering uit te voeren en worden alleen aan derden doorgegeven als dat nodig is voor dat doel (toezending van informatiemateriaal, registratie van domeinnamen, enz.)

Soorten verwerkte gegevens

A. Navigatiegegevens De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze website te beheren, verwerven tijdens hun normale werking bepaalde persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Deze gegevens worden niet verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde belanghebbenden, maar kunnen door hun aard, door verwerking en associatie met gegevens in het bezit van derden, gebruikers identificeren. Deze categorie gegevens omvat de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, de URI (Uniform Resource Identifier)-notatieadressen van de opgevraagde bronnen, de tijd van de aanvraag, de methode die is gebruikt om de aanvraag in te dienen bij de server, de grootte van het bestand dat als antwoord is verkregen, de numerieke code die de status van het door de server gegeven antwoord aangeeft (geslaagd, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van anonieme statistische informatie over het gebruik van de site en om de goede werking ervan te controleren, en worden bewaard gedurende de tijd die nodig is in overeenstemming met de wet. De gegevens kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van hypothetische computermisdrijven ten nadele van de site.

B. Gegevens die vrijwillig door de gebruiker zijn verstrekt De optionele, expliciete en vrijwillige verzending van elektronische post naar de adressen die op deze site worden vermeld, leidt tot de daaropvolgende verwerving van het adres van de afzender, dat nodig is om te reageren op verzoeken, evenals alle andere persoonlijke gegevens die in het bericht zijn opgenomen. Specifieke beknopte informatie zal geleidelijk worden gerapporteerd of weergegeven op de pagina's van de site die op verzoek zijn ingericht voor bepaalde diensten.

C. Cookies De site verzamelt in dit verband geen persoonlijke gebruikersgegevens. Cookies worden niet gebruikt voor de overdracht van informatie van persoonlijke aard, noch worden er zogenaamde persistente cookies van welke aard dan ook, d.w.z. systemen voor het traceren van gebruikers, gebruikt. Het gebruik van zogenaamde sessiecookies (die niet permanent op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en verdwijnen wanneer de browser wordt gesloten) is strikt beperkt tot de overdracht van sessie-identificatoren (bestaande uit willekeurige getallen die door de server worden gegenereerd) die nodig zijn voor een veilige en efficiënte verkenning van de site. De zogenaamde sessiecookies die op deze site worden gebruikt, vermijden het gebruik van andere IT-technieken die mogelijk schadelijk zijn voor de vertrouwelijkheid van het browsen van gebruikers en maken het niet mogelijk om persoonlijke gegevens te verkrijgen waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd.

Optionele gegevensverstrekking Afgezien van de navigatiegegevens is de gebruiker vrij om de persoonsgegevens te verstrekken die worden vermeld in de aanvraagformulieren op de site of die worden vermeld in contacten met het Bureau om informatiemateriaal of andere mededelingen aan te vragen. Het niet verstrekken van deze gegevens kan het verkrijgen van het gevraagde onmogelijk maken. Volledigheidshalve dient eraan te worden herinnerd dat de Autoriteit in sommige gevallen (die geen deel uitmaken van het gewone beheer van deze site) nieuws en informatie kan opvragen op grond van art.Artikel 157 van wetsdecreet nr. 196/2003om de verwerking van persoonsgegevens te controleren. In dergelijke gevallen is een antwoord verplicht op straffe van administratieve sancties.

Behandelmethoden Persoonsgegevens worden verwerkt door geautomatiseerde hulpmiddelen gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Er worden specifieke beveiligingsmaatregelen in acht genomen om gegevensverlies, onrechtmatig of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Rechten van betrokkenen De personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, hebben te allen tijde het recht om bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan van dergelijke gegevens en om geïnformeerd te worden over de inhoud en oorsprong ervan, de juistheid ervan te verifiëren of te verzoeken dat ze worden aangevuld of bijgewerkt, of gecorrigeerd (artikel 7 van wetsdecreet nr. 196/2003). Op grond van hetzelfde artikel hebben betrokkenen het recht om te verzoeken om verwijdering, omzetting in anonieme vorm of afscherming van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, alsmede om in elk geval, om legitieme redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. Verzoeken moeten worden gericht aan Turri e Boari Snc.

Toelichting Houd er rekening mee dat dit document kan onderhevig zijn aan updates.

Informatie over koekjes

Informatie overeenkomstig art. 13 van de Privacycode opgesteld in overeenstemming met het besluit van de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens van 08.05.2014 Cookies zijn kleine tekststrings die de door de gebruiker bezochte sites naar zijn/haar terminal sturen, waar ze worden opgeslagen en vervolgens opnieuw worden verzonden naar dezelfde sites bij een volgend bezoek van dezelfde gebruiker. Deze site, beheerd door Turri e Boari snc p.iva: 00654240233, Via Nassar, 40, SS12 Brennero 37026 Settimo di Pescantina (VR), die daarom de rol van verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens op zich neemt overeenkomstig Wetgevingsdecreet nr. 196/03 (Privacy Code), gebruikt alleen technische cookies, gedefinieerd als cookies die worden gebruikt met als enig doel "het uitvoeren van de transmissie van een communicatie op een elektronisch communicatienetwerk, of voor zover strikt noodzakelijk voor de aanbieder van een dienst van de informatiemaatschappij die expliciet door de abonnee of gebruiker wordt verzocht om een dergelijke dienst te leveren" (cf. art. 122 paragraaf 1 van de Privacy Code). Het gaat in het bijzonder om het volgende:

Naam cookie Functie Duur
PHPSESSID Sessie cookies Einde browsersessie
EuCookieLaw Sessie cookies Einde browsersessie
_utma Analytics-cookies 2 jaar na initiatie/bijwerking
_utmb Analytics-cookies 30 minuten na initialisatie/update
_utmc Analytics-cookies Einde browsersessie
_utmt Analytics-cookies 10 minuten
_utmz Analytics-cookies 6 maanden na initialisatie/upgrade

Voor de installatie en het gebruik van dergelijke cookies is geen voorafgaande toestemming van de gebruiker vereist. Dit zijn noodzakelijke cookies, aangezien ze onmisbaar zijn voor de goede werking van de applicaties. Op deze website kunt u individuele cookies selecteren/deselecteren, zoals hieronder wordt uitgelegd, maar we waarschuwen u dat als u ze deactiveert, u mogelijk niet verzekerd bent van volledige bruikbaarheid. Om cookies te deactiveren, verwijderen of blokkeren, kunt u uw browserinstellingen gebruiken zoals hieronder beschreven: Firefox

 • Firefox openen
 • Druk op de toets 'Alt' op uw toetsenbord
 • Selecteer in de werkbalk bovenaan de browser 'Extra' en vervolgens 'Opties'.
 • Selecteer vervolgens het tabblad 'Privacy
 • Ga naar 'Geschiedenisinstellingen' en vervolgens naar 'Aangepaste instellingen gebruiken'.
 • Schakel "Cookies van websites accepteren" uit en sla uw voorkeuren op

Internet Explorer

 • Open Internet Explorer
 • Klik op de knop 'Extra' en vervolgens op 'Internetopties'.
 • Selecteer het tabblad 'Privacy' en verplaats de schuifregelaar naar het privacyniveau dat u wilt instellen (naar boven om alle cookies te blokkeren of naar beneden om alle cookies toe te staan)
 • Klik dan op 'OK'.

Google Chrome

 • Klik op het pictogram 'Extra
 • Selecteer 'Instellingen' en vervolgens 'Geavanceerde instellingen'.
 • Selecteer 'Inhoudsinstellingen' onder 'Privacy'.
 • Onder het tabblad 'Cookies' kun je cookies deselecteren en je voorkeuren opslaan

Safari

 • Safari openen
 • Kies 'Voorkeuren' in de werkbalk en selecteer vervolgens het paneel 'Beveiliging' in het volgende dialoogvenster
 • Onder 'Cookies accepteren' kun je aangeven of en wanneer Safari cookies van websites moet opslaan. Klik voor meer informatie op de Help-knop (gemarkeerd met een vraagteken)
 • Klik op "Cookies weergeven" voor meer informatie over de cookies die op uw computer zijn opgeslagen.

Nuttige informatie over cookies is beschikbaar op deze adressen: http://www.allaboutcookies.org. Voor meer informatie over het gebruik van cookies kan elke geïnteresseerde partij rechtstreeks contact opnemen met de eigenaar Turri en Boari Sncook om de volledige lijst van verantwoordelijken voor de verwerking op te vragen.

Gegevensbeheerder

Soorten verzamelde gegevens

Tot de Persoonsgegevens die door deze Applicatie worden verzameld, hetzij zelfstandig hetzij via derden, behoren: Tracking Tool; e-mail; Gebruiksgegevens; telefoonnummer; achternaam; land; provincie; postcode; stad; Gegevens die tijdens het gebruik van de dienst bekend worden gemaakt.

Volledige details over elk type verzamelde gegevens worden verstrekt in de daarvoor bestemde secties van dit privacybeleid of door middel van specifieke informatieteksten die worden weergegeven voordat de gegevens worden verzameld.
Persoonsgegevens kunnen vrijwillig door de Gebruiker worden verstrekt of, in het geval van Gebruikersgegevens, automatisch worden verzameld tijdens het gebruik van deze Applicatie.
Tenzij anders aangegeven, zijn alle Gegevens die door deze Applicatie worden gevraagd verplicht. Indien de Gebruiker weigert deze te verstrekken, kan het voor deze Applicatie onmogelijk zijn de Dienst te verlenen. In gevallen waarin deze Applicatie aangeeft dat bepaalde Gegevens optioneel zijn, staat het Gebruikers vrij af te zien van het verstrekken van die Gegevens, zonder dat dit gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van de Dienst of de werking daarvan.
Gebruikers die twijfelen over welke Gegevens verplicht zijn, worden aangemoedigd om contact op te nemen met de Controller.
Het mogelijke gebruik van Cookies - of van andere tracking tools - door deze Applicatie of door de eigenaren van diensten van derden die door deze Applicatie worden gebruikt, heeft, tenzij anders aangegeven, tot doel de door de Gebruiker gevraagde Dienst te leveren, naast de overige doeleinden die in dit document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar, worden beschreven.

De Gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de Persoonsgegevens van derden die via deze Applicatie zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld en garandeert dat hij/zij het recht heeft deze te communiceren of te verspreiden, waarbij hij/zij de Eigenaar ontslaat van elke aansprakelijkheid jegens derden.

Methode en locatie van gegevensverwerking

Behandelingsmethoden

De Verwerkingsverantwoordelijke neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van Persoonsgegevens te voorkomen.
De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van computer- en/of telematica-instrumenten, met organisatorische methoden en logica die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Gegevensverwerker kunnen in sommige gevallen ook andere personen die betrokken zijn bij de organisatie van deze Applicatie (administratieve, verkoop-, marketing-, juridische, systeembeheerders) of externe personen (zoals externe technische dienstverleners, postbezorgers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die door de Gegevensverwerker, indien nodig, ook zijn aangewezen als Gegevensverwerkers, toegang hebben tot de Gegevens. De bijgewerkte lijst van Gegevensverwerkers kan altijd worden opgevraagd bij de Gegevensverwerker.

Rechtsgrondslag voor verwerking

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt Persoonsgegevens van de Gebruiker als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; Let op: in sommige rechtsgebieden mag de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerken zonder toestemming van de Gebruiker of een van de andere rechtsgronden die hieronder worden genoemd, totdat de Gebruiker bezwaar maakt ("opt-out") tegen deze verwerking. Dit is echter niet van toepassing als de verwerking van Persoonsgegevens onder de Europese wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens valt;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of de uitvoering van precontractuele maatregelen;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de Verwerkingsverantwoordelijke of van derden.

Het is echter altijd mogelijk om de Verwerkingsverantwoordelijke te vragen om de concrete rechtsgrondslag van elke verwerking te verduidelijken en in het bijzonder om te specificeren of de verwerking gebaseerd is op de wet, vereist is door een contract of noodzakelijk is om een contract te sluiten.

Plaats

De Gegevens worden verwerkt in de gebouwen van de Verwerkingsverantwoordelijke en op elke andere plaats waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden. Neem voor meer informatie contact op met de verantwoordelijke voor de verwerking.
Uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar een ander land dan het land waar U zich bevindt. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie kan de Gebruiker het gedeelte over de details van de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

De Gebruiker heeft het recht om informatie te verkrijgen over de rechtsgrondslag voor de doorgifte van Gegevens buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie onder publiek internationaal recht of bestaande uit twee of meer landen, zoals de VN, evenals over de veiligheidsmaatregelen die de Gegevensverwerker heeft genomen om de Gegevens te beschermen.

De Gebruiker kan controleren of een van de zojuist beschreven overdrachten plaatsvindt door het gedeelte van dit document over de details van de verwerking van Persoonsgegevens te bekijken of informatie opvragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke door contact met hem op te nemen via de contactgegevens die aan het begin staan vermeld.

Opslagperiode

Gegevens worden verwerkt en opgeslagen gedurende de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Controller en de Gebruiker, worden bewaard totdat de uitvoering van dat contract is voltooid.
 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met het gerechtvaardigde belang van de Controller, worden bewaard totdat aan dat belang is voldaan. De Gebruiker kan meer informatie verkrijgen over het legitieme belang dat door de Verwerkingsverantwoordelijke wordt nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, kan de Controller de Persoonsgegevens langer bewaren totdat deze toestemming wordt ingetrokken. Daarnaast kan de Verwerkingsverantwoordelijke verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op last van een autoriteit.

Aan het einde van de bewaarperiode worden de Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kan aan het einde van deze periode het recht op toegang, annulering, rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet meer worden uitgeoefend.

Doeleinden van gegevensverwerking

De Gegevens van de Gebruiker worden verzameld om de Controller in staat te stellen de Service te verlenen, wettelijke verplichtingen na te komen, te reageren op verzoeken of handhavingsacties, zijn rechten en belangen (of die van Gebruikers of derden) te beschermen, kwaadwillige of frauduleuze activiteiten op te sporen, evenals voor de volgende doeleinden: Contactbeheer en berichten verzenden, contact opnemen met de Gebruiker en interactie met live chatplatforms.

Om gedetailleerde informatie te verkrijgen over de doeleinden van de verwerking en de Persoonsgegevens die voor elk doel worden verwerkt, kan de Gebruiker het gedeelte 'Details verwerking Persoonsgegevens' raadplegen.

 

Details van de verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

 

Gebruikersrechten

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot de Gegevens die worden verwerkt door de Gegevensbeheerder.

De Gebruiker heeft in het bijzonder het recht om:

 • toestemming op elk moment intrekken. De Gebruiker kan zijn eerder gegeven toestemming voor de verwerking van zijn Persoonsgegevens intrekken.
 • zich verzetten tegen de verwerking van hun Gegevens. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens wanneer dit gebeurt op een andere rechtsgrondslag dan toestemming. Meer informatie over het recht om bezwaar te maken vindt u in het onderstaande gedeelte.
 • toegang tot hun gegevens. De Gebruiker heeft het recht om informatie te verkrijgen over de Gegevens die door de Verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt, over bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie van de verwerkte Gegevens te ontvangen.
 • controleren en rectificatie aanvragen. De Gebruiker kan de juistheid van zijn Gegevens controleren en verzoeken om deze bij te werken of te corrigeren.
 • beperking van de verwerking verkrijgen. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de Gebruiker verzoeken om de verwerking van zijn Gegevens te beperken. In dit geval zal de Gegevensverwerker de Gegevens niet verwerken voor een ander doel dan de opslag ervan.
 • het wissen of verwijderen van hun Persoonsgegevens te verkrijgen. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de Gebruiker de Controller verzoeken om zijn/haar Gegevens te verwijderen.
 • hun Gegevens ontvangen of deze laten overdragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke. De Gebruiker heeft het recht om zijn of haar Gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch haalbaar, om deze zonder belemmeringen over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking. Deze bepaling is van toepassing wanneer de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een contract waarbij de Gebruiker partij is of op contractuele maatregelen die daarmee verband houden.
 • een klacht indienen. De Gebruiker kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming of gerechtelijke stappen ondernemen.

Details over het recht om bezwaar te maken

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen of ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke, hebben Gebruikers het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op gronden die verband houden met hun specifieke situatie.

Gebruikers worden geïnformeerd dat, indien hun Gegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, zij zonder opgaaf van reden bezwaar kunnen maken tegen de verwerking. Om te weten te komen of de Controller Gegevens verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de respectievelijke secties van dit document raadplegen.

Rechten uitoefenen

Om hun rechten uit te oefenen, kunnen Gebruikers een verzoek richten aan de contactgegevens van de Controller zoals aangegeven in dit document. Verzoeken worden gratis ingediend en zo snel mogelijk verwerkt door de Controller, in ieder geval binnen een maand.

Meer informatie over behandeling

Verdediging in de rechtszaal

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de Gegevensbeheerder worden gebruikt in gerechtelijke procedures of in de voorbereidende fasen van de mogelijke vestiging daarvan ter verdediging tegen misbruik bij het gebruik van deze Applicatie of gerelateerde Diensten door de Gebruiker.
De Gebruiker verklaart dat hij/zij zich ervan bewust is dat de Gegevensverwerker verplicht kan worden om de Gegevens openbaar te maken op bevel van overheidsinstanties.

Specifieke informatie

Op verzoek van de Gebruiker kan deze Applicatie, naast de informatie in dit privacybeleid, de Gebruiker voorzien van aanvullende en contextuele informatie met betrekking tot specifieke Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor exploitatie- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze Applicatie en door haar gebruikte diensten van derden systeemlogs verzamelen, d.w.z. bestanden waarin interacties worden vastgelegd en die ook Persoonsgegevens kunnen bevatten, zoals het IP-adres van de Gebruiker.

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Verdere informatie in verband met de verwerking van Persoonsgegevens kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Gegevensverwerker via de contactgegevens.

Reageren op 'Do Not Track'-verzoeken

Deze applicatie ondersteunt geen 'Do Not Track'-verzoeken.
Om te weten te komen of de gebruikte diensten van derden deze ondersteunen, wordt de Gebruiker verzocht hun respectieve privacybeleid te raadplegen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en, indien mogelijk, op deze Applicatie, alsmede, indien technisch en wettelijk mogelijk, door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via een van de contactgegevens waarover hij beschikt. Raadpleeg deze pagina daarom regelmatig, onder verwijzing naar de datum van de laatste wijziging die onderaan is vermeld.

Als de wijzigingen van invloed zijn op verwerkingen waarvoor de rechtsgrondslag toestemming is, zal de Verwerkingsverantwoordelijke indien nodig opnieuw toestemming van de Gebruiker vragen.

Persoonlijke gegevens (of Data)

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die, direct of indirect, zelfs in combinatie met andere gegevens, waaronder een persoonlijk identificatienummer, een natuurlijke persoon identificeerbaar of identificeerbaar maken.

Gebruiksgegevens

Dit is de informatie die automatisch wordt verzameld via deze Applicatie (inclusief door applicaties van derden die in deze Applicatie zijn geïntegreerd), met inbegrip van: IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de Gebruiker die verbinding maakt met deze Applicatie, URI (Uniform Resource Identifier)-notatieadressen, de tijd van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek door te sturen naar de server, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt verkregen, de numerieke code die de status van het serverantwoord aangeeft (geslaagd, fout, etc.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem die door de bezoeker worden gebruikt, de verschillende tijdsconnotaties van het bezoek (bijv. de tijd die op elke pagina wordt doorgebracht) en details van de route die door de Gebruiker wordt gevolgd.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem die door de bezoeker worden gebruikt, de verschillende tijdsconnotaties van het bezoek (bijv. de tijd die op elke pagina wordt doorgebracht) en de details van de route die binnen de Applicatie wordt gevolgd, met bijzondere aandacht voor de volgorde van de geraadpleegde pagina's, de parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze Applicatie gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, de Betrokkene is.

Geïnteresseerd

De natuurlijke persoon naar wie de Persoonsgegevens verwijzen.

Bewerker (of Manager)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie en elke andere entiteit die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke, zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of eigenaar)

De natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, individueel of gezamenlijk met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt, alsmede de instrumenten die zijn vastgesteld, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Applicatie. De Gegevensverantwoordelijke is, tenzij anders aangegeven, de eigenaar van deze Applicatie.

Deze toepassing

De hardware of software waarmee de Persoonsgegevens van Gebruikers worden verzameld en verwerkt.

Service

De Dienst die door deze Applicatie wordt geleverd zoals gedefinieerd in de relevante voorwaarden (indien van toepassing) op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders vermeld, wordt elke verwijzing naar de Europese Unie in dit document geacht betrekking te hebben op alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Cookies zijn trackingtools die bestaan uit kleine gegevenshoeveelheden die in de browser van de gebruiker worden opgeslagen.

Tool voor bijhouden

Traceermiddelen zijn alle technologieën - bijvoorbeeld cookies, unieke identificatoren, webbakens, ingesloten scripts, e-tags en vingerafdrukken - waarmee gebruikers kunnen worden gevolgd, bijvoorbeeld door informatie te verzamelen of op te slaan op het apparaat van de Gebruiker.


Juridische referenties

Dit privacybeleid is opgesteld op basis van meerdere wettelijke regels, waaronder artikel 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679.

Tenzij anders aangegeven, heeft dit privacybeleid uitsluitend betrekking op deze Applicatie.

Online verkoopvoorwaarden

 

1 Inleiding

 • 1.1  De onderhavige algemene online verkoopsvoorwaarden regelen het contract (hierna het "CONTRACT") voor de verkoop van producten (hierna het "PRODUCT" of de "PRODUCTEN") aangeboden op de website wingamm.com (hierna de "SITE"), eigendom van het bedrijf Turri e Boari snc, p.iva: 00654240233, Via Nassar, 40 SS12 Brennero 37026 Settimo di Pescantina (VR) (ITALIË) (hierna ook "DE VERKOPER") en online aangekocht door de gebruikers van de SITE (hierna de "KLANT").
 • 2.1  Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de aanbieding van de Producten, zoals hieronder gedefinieerd, aan consumenten (bedoeld wordt met consumenten, overeenkomstig artikel 3, lid 1, letter a, van Wetsdecreet nr. 206 van 6 september 2005, natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die geen verband houden met hun eventuele commerciële of beroepsactiviteit), evenals op de indiening en aanvaarding van online aankooporders tussen de Verkoper en een consument. Daarom zijn de regels van Wetgevingsdecreet nr. 206/2005, de zogenaamde consumentenwet, en van Wetgevingsdecreet nr. 70/2003 inzake e-commerce van toepassing.
 • 3.1  Het plaatsen van een bestelling voor de aankoop van één of meerdere PRODUCTEN van de INTERNET SITE door de KLANT impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de KLANT. De Verkoper nodigt de KLANT uit om deze algemene verkoopsvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens over te gaan tot een aankoop via de INTERNET SITE. 
 • 4.1  In deze Algemene Verkoopvoorwaarden hebben de volgende termen de hieronder gespecificeerde betekenis:
 • Contractbetekent een verkoopovereenkomst betreffende een Product, gesloten tussen de consument en de Verkoper via een verkoopsysteem georganiseerd op de Site, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
 • KlantDe eindconsument, d.w.z. de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met een uitgevoerde commerciële of professionele activiteit en die gemachtigd is om de Site te gebruiken om Producten te kopen, in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden in deze Algemene Verkoopvoorwaarden.
 • Bevestiging d'Besteleen definitieve samenvatting van de details van het Contract, die per e-mail naar de Klant wordt gestuurd zodra de betaling is verricht en de voorbereiding van de bestelling voor verzending door de Verkoper (zoals geregeld in deze Algemene Verkoopvoorwaarden) is begonnen. De ontvangst van de Bestelbevestiging door de Klant vormt het moment waarop het Contract definitief wordt. In detail bevat dit document de lijst van de daadwerkelijk aangekochte Producten, samen met hun belangrijkste kenmerken, inclusief die met betrekking tot de Prijs. Het bevat ook alle informatie met betrekking tot de verzendingsgegevens, de kosten en de gewenste verzendingswijze. Bovendien vermeldt het de totale kosten van de bestelling (met en zonder btw) en de belangrijkste informatie over de verrichte betaling. Ten slotte bevat het document in kwestie verwijzingen naar de Algemene Verkoopvoorwaarden, de algemene gebruiksvoorwaarden van de Site en de fiscale gegevens van de Verkoper (naam, rechtsvorm, maatschappelijke zetel, inschrijving in het handelsregister, fiscale code, btw-nummer en verantwoordelijke persoon).
 • Module d'Bestelhet formulier op de site voor het invoeren en registreren van de gegevens van de Klant die een Contract wenst af te sluiten, dat elektronisch naar de Verkoper wordt verzonden.
 • Prijsde contractuele prijs, inclusief btw. Voor verzendingen binnen Italië, voor een bedrag van € 45,00 of meer, zijn de verzendkosten bij de prijs inbegrepen.
 • Product(en): de artikelen in de elektronische catalogus die op de Site wordt gepubliceerd, zoals beschreven in de relevante productbladen.
 • Verzending: de afhandeling en voorbereiding van het product, na de bevestiging van de bestelling, die eindigt met de levering van het pakket aan de vervoerder;
 • Levering: fase vanaf de levering van het pakket aan de vervoerder die verantwoordelijk is voor de levering tot de aankomst bij de geadresseerde.

2 Werkzaamheid en wijziging van de AV

 • 2.1  De AV die van toepassing zijn op de verkoop van de PRODUCTEN zijn deze die gepubliceerd zijn op de INTERNET SITE op de datum van de bestelling van de PRODUCTEN. De KLANT kan deze AV gemakkelijk opslaan op een duurzame drager en ze op papier reproduceren door ze af te drukken, overeenkomstig de bepalingen van de Consumentencode.
 • 2.2  De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen; alle wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht zijn vanaf het moment van hun publicatie op de WEBSITE en zullen van toepassing zijn op verkopen die na hun publicatie worden gedaan. De KLANT is daarom verplicht om periodiek de publicatie van de meest bijgewerkte AVV te controleren.
 • 2.3  Bepaalde verkoopcampagnes kunnen, afhankelijk van de specificiteit van de PRODUCTEN, onderworpen zijn aan bijzondere verkoopvoorwaarden in aanvulling op deze AV. Dergelijke bijzondere voorwaarden, indien van toepassing, zullen toegankelijk zijn en kunnen worden bekeken in de sectie "beschrijving" van de specifieke winkel via een speciale link. Door het PRODUCT van dergelijke verkoopcampagnes te kopen, aanvaardt de KLANT, naast deze AV, de desbetreffende bijzondere voorwaarden. 

3 Verkoopprocedure en betalingen

 • 3.1  De Verkoper behoudt zich het recht voor om geen rekening te houden met bestellingen van personen die niet voldoen aan de definitie van Klant of bestellingen die niet overeenstemmen met zijn commercieel beleid. In geen enkel geval kan de Verkoper aansprakelijk worden gesteld voor de tijdelijke onbeschikbaarheid van een of meerdere Producten.
 • 3.2  Betalen kan met creditcard, apple pay of PayPal. De betaling vindt plaats binnen 12 uur nadat de KLANT de orderbevestiging heeft verzonden.
 • 3.3  Het versturen van het bestelformulier houdt ook de aanvaarding in van een eventuele gedeeltelijke levering, beperkt tot de Producten die beschikbaar zijn binnen de bestelde Producten, evenals het afstand doen van het recht om om deze reden schadevergoeding of schadeloosstelling te eisen. Indien de KLANT reeds betaald heeft voor de volledige bestelling, zal de Verkoper het gedeelte van de Prijs terugbetalen dat overeenkomt met de Producten die niet beschikbaar zijn volgens de hieronder beschreven procedures.
 • 3.4  In geval van meerdere bestellingen worden evenveel CONTRACTEN afgesloten als er PRODUCTEN worden besteld. De uitwerking van elk CONTRACT is afhankelijk van de effectieve beschikbaarheid van het PRODUCT, zoals bepaald in artikel 4.2 hieronder.
 • 3.5  De essentiële kenmerken van de PRODUCTEN, met inbegrip van de prijs inclusief BTW en verzendingskosten, zijn voor de KLANT zichtbaar en kenbaar op een tijdstip voorafgaand aan het sluiten van het CONTRACT en het uitvoeren van de betaling. In het bijzonder kunnen de essentiële kenmerken van de PRODUCTEN bekeken worden door toegang tot de technische fiche van het PRODUCT zelf waar Turri e Boari snc, naast de beschrijving en de kenmerken van het PRODUCT, indien mogelijk ook foto's en/of video's zal publiceren met als enig doel een voorstelling van het PRODUCT te geven. Zodra de bestelling is ontvangen, zal Turri e Boari snc de KLANT een ontvangstbewijs sturen met een samenvatting van de informatie met betrekking tot de verkoop en zal overgaan tot verzending van de bestelling binnen 5 (vijf) werkdagen.
 • 3.6  De prijzen vermeld op de INTERNET SITE zijn exclusief belastingen, rechten en heffingen die van toepassing zijn in het land van bestemming van de producten en/of diensten indien dit verschilt van Italië. Deze kosten, die verschillen van land tot land, zijn ten laste van de KLANT, die verantwoordelijk is voor het controleren van het bedrag bij de bevoegde douaneautoriteiten.
 • 3.7  Turri e Boari Snc kan de levering met Pasen of Kerstmis niet garanderen als bestellingen meer dan 20 dagen voor deze data worden ontvangen.

4 Rechten en verplichtingen van de VERKOPER

 • 4.1 Turri en Boari Snconder voorbehoud van de bepalingen van art. 4.2 hieronder, verbindt zich ertoe de PRODUCTEN te verzenden naar het adres dat door de KLANT werd meegedeeld in de bestelbon of, indien van toepassing, door de transporteur die verantwoordelijk is voor het transport van de PRODUCTEN zelf. Turri e Boari Snc kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in de verzending die te wijten zijn aan onnauwkeurigheden of onvolledigheden in de samenstelling van de bestelbon door de KLANT, zoals, maar niet beperkt tot, fouten in de vermelding van het adres of telefoonnummer of voor eventuele wijzigingen in de gegevens die later aan de KLANT worden doorgegeven. Turri e Boari Snc kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen in de levering die te wijten zijn aan de KLANT. De levering gebeurt per koerierdienst; postbussen worden niet beschouwd als geldige leveringsadressen.
 • 4.2 Turri e Boari Snc behoudt zich het recht voor om de KLANT, binnen 15 dagen na aankoop op het e-mailadres dat aan de KLANT is gekoppeld, op de hoogte te stellen van de mogelijke niet-beschikbaarheid van een of meer van de aangekochte PRODUCTEN. In dit geval zal Turri e Boari Snc de prijs terugbetalen (op de betaalkaart of bankrekening of Pay Pal die door de KLANT is opgegeven voor de aankoop).
 • Uitsluitend op voorstel van Turri e Boari Snc en onder voorbehoud van overeenstemming met de KLANT, kan Turri e Boari Snc een ander PRODUCT dan het bestelde en van gelijke waarde verzenden.
 • 4.3  De prijzen van de op de INTERNET SITE verkochte PRODUCTEN zijn inclusief BTW en zijn de prijzen die door de individuele verkoper aan het publiek in rekening worden gebracht. Turri e Boari Snc behoudt zich het recht voor om deze op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen van de prijzen van de PRODUCTEN zullen echter niet van kracht zijn tegen de KLANT die reeds een bestelling heeft geplaatst.
 • 4.4 De verkoper verbindt zich ertoe al het nodige te doen om de leveringstermijn te respecteren, maar kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongemakken veroorzaakt door een vertraging in de levering die te wijten is aan de vervoerder. 

5 Rechten en verplichtingen van de KLANT

 • 5.1  De KLANT is als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de informatie en gegevens die aan Turri e Boari Snc worden verstrekt en verplicht zich, in het geval van registratie, om wijzigingen in de gegevens die zijn ingevoerd in het gedeelte "Mijn Account" van de WEBSITE onmiddellijk door te geven.
 • 5.2 De KLANT, na bevestiging van de aankooporder:
 • a) bevestigt de AV gelezen, begrepen en geaccepteerd te hebben;
 • b) bevestigt dat de ingevoerde gegevens waarheidsgetrouw zijn en dat hij/zij meerderjarig is;
 • c) Turri e Boari Snc toestemming geeft om de persoonlijke gegevens die ten tijde van de aankoop zijn doorgegeven te verwerken in overeenstemming met het privacybeleid.
 • 5.3  De KLANT verbindt zich ertoe om, bij het beëindigen van de aankoopprocedure op de INTERNET SITE, een elektronische kopie te bewaren alsook het CONTRACT en de AVTG af te drukken voor hun bewaring, zoals voorzien in artikel 2.1 hierboven.
 • 5.4  Een overzicht van de bestelling en de aangekochte producten wordt automatisch per e-mail naar de KLANT gestuurd bij het afsluiten van de bestelling. De verzending van het Bestelformulier impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding en verbintenis van de KLANT om deze Algemene Verkoopsvoorwaarden na te leven in zijn relaties met de Verkoper. Het Contract wordt afgesloten wanneer de Klant de Bestelbevestiging ontvangt. De Prijs kan worden aangepast tot de definitieve indiening van het Bestelformulier. Het indienen van de Bestelbon impliceert de bevestiging en aanvaarding van de Prijs.
 • 5.5  Bij de levering van de PRODUCTEN aan de KLANT door de transporteur belast met het transport ervan, zal de KLANT in aanwezigheid van de transporteur controleren:
 • a) dat de hoeveelheid en het type van de bestelde PRODUCTEN overeenstemmen met wat is aangegeven in het vervoersdocument;
 • (b) of de voor het vervoer gebruikte verpakking intact, onbeschadigd, nat of anderszins gewijzigd is, zelfs indien alleen het sluitingsmateriaal;
 • c) dat de hoeveelheid en het type van de geleverde PRODUCTEN overeenstemmen met wat werd besteld.
 • Alle anomalieën of afwijkingen met betrekking tot de bestelling moeten onmiddellijk na ontvangst van de PRODUCTEN aan de transporteur worden gemeld, door middel van een gepaste aantekening in het transportdocument. Bij de levering van het aangekochte product door de transporteur, dient de KLANT na te gaan of het aantal geleverde verpakkingen overeenstemt met het aantal vermeld in het transportdocument en of de verpakking intact, onbeschadigd, niet nat of op een andere manier gewijzigd is, met inbegrip van de verzegelingsmaterialen (kleefband of metalen riemen).
 • 5.5 Zodra het document van de koerier zonder voorbehoud is ondertekend, kan de KLANT geen bezwaar maken over de uiterlijke kenmerken van het geleverde en gaat het risico van verlies of beschadiging van de Producten in alle opzichten over op de KLANT. 
 • 5.6 In het geval dat de ontvangen producten beschadigd, onvolledig of onjuist zijn, dient de KLANT de verpakking te fotograferen, zowel van buiten als van binnen, met zichtbare vermelding van het etiket, het nummer, de partij en het product, bij gebreke waarvan de Verkoper de klacht niet kan onderzoeken. Op dezelfde manier kan geen enkele klacht met betrekking tot een product dat geheel of gedeeltelijk werd weggegooid of verbruikt, of dat werd opgeslagen op een ongeschikte plaats of dat werd blootgesteld aan besmettende stoffen, door de Verkoper worden onderzocht.
 • 5.6  Voor ondersteuning of klachten met betrekking tot de aangekochte PRODUCTEN, kan de KLANT contact opnemen met Turri e Boari Snc op de adressen die op de INTERNET SITE zijn aangegeven onder "CONTACTEN". Het is duidelijk dat elke schade, vertraging of ongemak die voortvloeit uit of te wijten is aan de onjuistheid of onwaarachtigheid van de persoonlijke gegevens die zijn ingevoerd tijdens de aankoopprocedure, of in elk geval later gewijzigd, in geen geval kan worden toegeschreven aan de Verkoper.

6 De SITE gebruiken

 • 5.1 Turri e Boari Snc aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die de KLANT ondervindt door het gebruik van de WEBSITE en de gebruikte technologieën, aangezien deze niet afhankelijk zijn van haar wil, zoals, bij wijze van voorbeeld:
 • a) fouten, vertragingen of de onmogelijkheid van toegang tot de INTERNET SITE voor de KLANT tijdens de uitvoering van de verkoopprocedure;
 • b) fouten, vertragingen of de onmogelijkheid tot ontvangst door de KLANT van de mededelingen van Turri e Boari Snc met betrekking tot de verkoop van de PRODUCTEN.

7 Annulering en wijzigingen van'Bestel

 • 7.1 Het is niet mogelijk om een bestelling te annuleren zodra de Bestelbevestiging is ontvangen en de verzending is verwerkt. In het geval van een wijziging van de bestelling door de KLANT, wordt deze geïnformeerd dat de verkoper mogelijk niet dezelfde levertijden kan garanderen.
 • 7.2 De Verkoper is niet verplicht om de KLANT te vergoeden voor goederen die deze weigert terug te nemen en terugstuurt naar de afzender. Indien de KLANT het geweigerde product opnieuw opvraagt, draagt de KLANT de kosten voor het terugsturen naar de afzender evenals de kosten voor de nieuwe levering.

8 Recht op herroeping

 • 8.1  Overeenkomstig artikel 52 en volgende van de Consumentencode, heeft de KLANT het recht om zich terug te trekken uit het aankoopcontract, om welke reden dan ook, zonder uitleg te moeten geven en zonder boete, binnen de voorwaarden en op de manier die in dit artikel worden uiteengezet, maar onder voorbehoud van de uitzonderingen die worden uiteengezet in artikel 59 van de Consumentencode (zoals uiteengezet in sectie 8.5). De KLANT wordt er dus van op de hoogte gebracht dat voor het type product dat op deze Site wordt aangekocht, het herroepingsrecht nooit van toepassing is. 
 • Krachtens 59 co. 1 van Wetsdecreet nr. 206 van 6 september 2005 (Consumentenwet), in feite, Het herroepingsrecht kan onder andere in de volgende gevallen niet worden uitgeoefend:
 • - voor op maat gemaakte of duidelijk aangepaste PRODUCTEN;
 • - voor PRODUCTEN die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd vanwege het risico op bederf of verval;
 • - voor PRODUCTEN die om hygiënische of gezondheidsredenen niet geschikt zijn voor retourzending en die na levering zijn geopend; 

9 Producten

 • 9.1  De afbeeldingen en presentatievideo's van de PRODUCTEN die de beschrijvende informatie vergezellen, worden op de INTERNET SITE gepubliceerd als voorbeelden en zijn louter representatief, rekening houdend met het feit dat de kwaliteit van de afbeeldingen (bijvoorbeeld wat betreft de exacte weergave van de kleuren) kan afhangen van de software en de informaticatools die door de KLANT worden gebruikt op het moment van de verbinding met de INTERNET SITE. Het is echter mogelijk dat de afbeeldingen en kleuren van de te koop aangeboden Producten niet overeenkomen met de werkelijke afbeeldingen en kleuren als gevolg van het effect van de internetbrowser en de monitor die door de KLANT worden gebruikt. Het is dus duidelijk dat de Verkoper niet aansprakelijk is voor eventuele onnauwkeurigheden te wijten aan de slechte werking van het door de KLANT gebruikte apparaat. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de verpakking van het product op elk moment te wijzigen. De Verkoper besteedt de grootste aandacht aan de overeenstemming tussen wat beschreven en voorgesteld wordt op de Site en wat vermeld staat op het etiket op de verpakking van het Product. In elk geval, als er verschillen worden vastgesteld, worden het etiket en de gebruiksaanwijzing van het Product dat erbij wordt geleverd altijd als authentiek beschouwd.
 • 9.2  In het geval van conformiteitsgebreken in producten verkocht door Turri e Boari Snc moet de klant onmiddellijk contact opnemen met de klantenservice. De wettelijke garanties voorzien in de artikelen 129, 130 en 132 van het consumentenwetboek zijn van toepassing op de verkoop van producten.

10  Geeft

 • 10.1 De teruggaveprocedure wordt enkel geopend na een verzoek tot uitoefening van het herroepingsrecht door de KLANT. In elk geval controleert de Verkoper het daadwerkelijke bestaan van de voorwaarden die nodig zijn voor het opstarten van een teruggaveprocedure.
 • 10.2 Na het opstarten van een retourprocedure stuurt de Verkoper een e-mail met een beschrijving van hoe het Product geretourneerd kan worden.
 • 10.3 De verzendingskosten voor het terugsturen van het product naar het door de Verkoper aangeduide magazijn zijn ten laste van de KLANT. De Verkoper biedt de mogelijkheid om het product op te halen via een koerierdienst, rechtstreeks op het door de KLANT opgegeven adres. De kosten variëren naargelang het product dat wordt teruggestuurd en het relatieve bedrag wordt meegedeeld voordat de online retourprocedure wordt afgerond. De kosten zullen worden afgetrokken van het totale bedrag van de terugbetaling.
 • 10.4 De verzending, tot aan het certificaat van ontvangst in het magazijn aangeduid door de Verkoper, gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de KLANT. Bij zijn aankomst op het door de Verkoper aangeduide adres, zal het Product worden onderzocht om eventuele schade of geknoei vast te stellen die niet het gevolg is van het transport. In geval van beschadiging van de originele verpakking en/of emballage, zal de Verkoper een percentage dat gelijk is aan de respectievelijke waardevermindering van het Product aftrekken van de verschuldigde terugbetaling. voor productclaims.
 • 10.5 Het geretourneerde pakket moet verplicht een kopie bevatten van de Orderbevestiging die naar het door de KLANT opgegeven e-mailadres is gestuurd of van de vrachtbrief die op het moment van ontvangst op het pakket aanwezig was.

 11 Toepasselijk recht en jurisdictie

 • 11.1 Deze AV, hun geldigheid, interpretatie en uitvoering worden beheerst door Italiaans recht.
 • 11.2 Voor civiele geschillen waarbij de koper een particulier is die handelt voor doeleinden die geen verband houden met de uitoefening van zijn zakelijke of professionele activiteit, is de verplichte territoriale bevoegdheid de rechter van de woon- of verblijfplaats van de consument, indien deze in Italië is gevestigd. In alle andere gevallen is uitsluitend de rechtbank van Verona bevoegd.

12 Veranderingen en updates

De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen, ook met het oog op eventuele wijzigingen in de regelgeving; alle nieuwe regels zullen van kracht zijn vanaf het moment van hun publicatie op de Site en zullen van toepassing zijn op de verkopen die plaatsvinden vanaf het moment van hun publicatie.

Krachtens de artikelen 1341 en 1342 van het Burgerlijk Wetboek, ené 33 en volgende van het consumentenwetboek, verklaart de Klant uitdrukkelijk dat hij de volgende artikelen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden heeft gelezen, begrepen en uitdrukkelijk aanvaardt:

artikel 3 verkoopprocedure en betalingen
artikel 4 rechten en verplichtingen van de verkoper
Art. 5 Rechten en verplichtingen van de klant
Artikel 7 Annulering en wijziging van de'bestellen;
Artikel 8 Herroepingsrecht
Artikel 9 Producten;
Artikel 10 Retourzendingen;
Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting;
Artikel 12 Wijzigingen en updates